HoC – Ekonomika

HoC – Ekonomika obsahuje tři samostatné moduly:

Finanční účetnictví

Modul pokrývá všechny běžné typy účetních operací. Samozřejmostí jsou automatizované vazby na ostatní moduly systému. Modul stejně jako celý systém je mandantní (umožňuje zpracování agendy více firem včetně možnosti konsolidace). K hlavním funkcím patří:

 • mandantnost
 • možnost konsolidace
 • hlavní kniha
 • účetní deník
 • pokladní kniha
 • účtování v tuzemské i zahraniční měně
 • vedení stavu na účtu i v cizí měně (devizové účty u banky, valutová pokladna apod.)
 • saldokonto integrované s hlavní knihou (faktury, dobropisy, platby, zálohy)
 • odpisy pohledávek
 • kurzové rozdíly
 • automatizovaný styk s bankou (platební příkazy na formulářích i homebanking, automatické zaúčtování plateb)
 • možnost současného účtování ve více účetních rocích
 • tisk upomínek
 • výpočet úroku z prodlení, tisk vyúčtování úroku z prodlení, evidence a kontrola placení
 • uživatelem definované výkazy (nejen rozvaha a výsledovka)
 • volně definovatelné ukazatele (likvidita I. stupně, …)
 • simulace platebního vývoje (cash flow)
 • hlášení DPH
 • statistická účtování (kniha faktur, záloh, …)
 • přezkoušení přijatých faktur s vazbou na objednávku a příjemku
 • směnky
 • kurzovní lístek (možnost automatického propojení na banky)

Nákladové účetnictví

Nákladové účetnictví slouží k plánování a sledování nákladů z hlediska středisek i z hlediska nositelů nákladů. Umožňuje zjištění hodinových sazeb středisek a určení materiálové, odbytové a správní režie. Mezi hlavní funkce patří:

 • plán a sledování nákladů / výnosů dle středisek, pracovišť, profitcenter a oblastí
 • plán a sledování nákladů / výnosů dle nositelů nákladů (skupin výrobků, zakázek)
 • rozdělení středisek (výrobní, pomocná, správní)
 • definice přerozdělovacích klíčů, přerozdělení nákladů
 • výpočet hodinových sazeb středisek, pracovišť
 • výpočet materiálové, odbytové a správní režie (možnost odlišných sazeb pro různé výrobkové skupiny)
 • variabilní výkazy hospodaření středisek, pracovišť, profitcenter a oblastí
 • víceúrovňový příspěvek na úhradu

Investiční majetek

Modul pokrývá veškerou agendu spojenou s evidencí a účetnictvím hmotného a nehmotného investičního majetku včetně drobného majetku. Samozřejmostí je možnost odlišných účetních a daňových odpisů včetně použití odpisů kalkulačních a automatizované vazby na finanční účetnictví.

 • karty investičního majetku
 • technické parametry majetku
 • evidence příslušenství
 • plánování oprav
 • sledování investičních akcí
 • účtování na kartách
 • odpisy daňové i účetní
 • kalkulační odpisy
 • automatická vazba na finanční účetnictví
 • evidence drobného majetku